Αντισταθμιση Co2

ΤΑ GRANCEREALE ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Τα Gran Cereale για την παραγωγή τους χρησιμοποιούν συστατικά από τη φύση και για τον λόγο αυτό θέλουν να συνεισφέρουν μειώνοντας και αντισταθμίζοντας πλήρως της εκπομπές της αλυσίδας παραγωγής τους.

Αναλύουμε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) που επιτρέπει τον υπολογισμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας, από την παραγωγή των συστατικών έως την άφιξη της συσκευασίας στα ράφια

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας δηλώνονται στα πιστοποιημένα έγγραφα EPD (Environmental Product Declaration – Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος) που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.environdec.com)

 

Αυτό μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων μας, χωρίς τις μειώσεις που επιτυγχάνουμε και να καθορίζουμε την ποσότητα των εκπομπών προς αντιστάθμιση.

 

Τι σημαίνει αντιστάθμιση του παραγόμενου CO2

Σημαίνει εξισορρόπηση της ποσότητας του διοξειδίου που απομένει από μια δραστηριότητα, με ποικίλες παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, με την προστασία των δασών. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να ανακόψουν την αποψίλωση και την εκμετάλλευση των δασών. Μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας πιστοποίησης, το CO2 μετατρέπεται σε πιστωτικά μόρια εκπομπών άνθρακα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές που απομένουν από τις δραστηριότητές τους.

Τα Grancereale επέλεξαν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές CO2 από τη δραστηριότητά τους μέσω ενός προγράμματος προστασίας του δάσους του Αμαζονίου στη νήσο Μαραζό της Βραζιλίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ GRANCEREALE | ΝΗΣΟΣ ΜΑΡΑΖΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Τα Gran Cereale επέλεξαν την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 που απομένουν, οι οποίες υπολογίζονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής, με την υποστήριξη ενός προγράμματος που υλοποιείται στη νήσο Μαραζό του Αμαζονίου της Βραζιλίας με στόχο τη διάσωση 25.000 στρεμμάτων από την αποψίλωση και τη διαφύλαξη της απορρόφησης CO2 από το τροπικό δάσος που διασώζεται.

Οφέλη
– 25.000 στρέμματα δάσους διασώθηκαν από την αποψίλωση
– Μείωση εκπομπών κατά 72.338 tCO2eq ετησίως
– Διαφύλαξη της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής
– Δημιουργία εναλλακτικών πηγών εισοδήματος (υδατοκαλλιέργειες, καλλιέργειες φρούτων και σπόρων, μελισσοκομία…)
– Δημιουργία τοπικού σχολείου

Το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ως VCS και Social Carbon και συμβάλλει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.


ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ